divendres, 22 de maig del 2015

Eleccions Personal Laboral 2015 del Departament de la Presidència

Ahir es van celebrar eleccions del Personal Laboral al Departament de la Presidència, en las que hem aconseguit 4 delegats: 3 delegats del Col.legi de Tècnics i 1 delegat del Col.legi d'Especialistes.

Us agraïm el vostre suport i no dubteu en demanar els nostres serveis. 

Continuem lluitant pels nostres drets.


Sindicat de l'Administració de Catalunya (SAC)

diumenge, 17 de maig del 2015

VOTA SAC !! Eleccions Sindicals 2015 del Personal Laboral Departament de la Presidència

SEMPRE NECESSARIS, ARA ESSENCIALS EN LA LLUITA PER LA RECUPERACIÓ

dijous 21 de maig de 2015, VOTA‘NS       VOTA SAC !!

La NEGOCIACIÓ i la LLUITA per la RECUPERACIÓ dels  NOSTRES DRETS 
De nou arriba el moment de participar en aquest procés d’eleccions sindicals al qual estàs convocat. Potser et planteges si val la pena implicar-s’hi, ja que ningú dóna resposta als  teus problemes; la pèrdua de drets i de sou t’ha creat desconfiança i alhora recel respecte a aquells que et representaven, arran de l’empitjorament d’aquests darrers anys. Però ara és el teu moment per decidir amb el teu vot en qui dipositaràs la confiança.

Volem que coneguis la nostra implicació en la defensa dels nostres drets laborals com a sindicat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Al SAC no gaudim dels  avantatges de ser un sindicat majoritari, però sí que gaudim d’autonomia i proximitat de negociació i d’acció reivindicativa sense dependre de partits ni oligarquies sindicals.


Aquesta plataforma de representació respon a les inquietuds dels companys i companyes  del departament. Fent-nos ressò de les seves veus, afrontarem les problemàtiques que els  afectin en el seu conjunt. La voluntat de diàleg i negociació, la informació i consulta als  treballadors i treballadores en tots els temes formen part dels objectius d’aquesta plataforma.


Sabem que el que tenim no és definitiu. Tots ens hem d’esforçar per mantenir-ho. El teu vot, que és secret, és el dret bàsic sobre el qual recau l’exercici de la teva llibertat sindical. Per això diem que hem estat SEMPRE NECESSARIS i ARA ESSENCIALS EN LA LLUITA PER LA RECUPERACIÓ.ARA ESSENCIALS PER:
     RECUPERAR
 • El 100% de retribucions a tot el personal: salaris, productivitat, fons d’acció social...
 • Les pagues del 2012, 2013 i 2014.
 • Hores d’assumptes propis de lliure disposició.
 • El 100% del sou en els casos d’IT.
 • La reducció d’un terç durant el primer any i el 100% del sou en cas de naixement de fill/filla.
 • Ampliació de la reserva de places per a les treballadores i treballadors amb  discapacitació

     IMPLEMENTAR
 • Concursos de provisió de places. No és tolerable que després d’un grapat d’anys una bona part de la plantilla estigui contractada en règim d’interinitat, per la qual cosa és prioritari donar estabilitat laboral a les treballadores i treballadors al nostre  departament, optant per una provisió de llocs de treball que permeti tant al personal indefinit com interí concursar obertament a les places vacants, obviant la convocatòria prèvia d’un concurs de trasllats exclusiu per al personal amb contracte indefinit. Ens marquem com a objectiu prioritari aconseguir que el departament convoqui totes les places actualment en règim d’interinitat.
 • La cobertura de les places vacants per baixes de llarga durada i jubilacions.
 • Una formació de qualitat, que s’ajusti a les necessitats reals de la plantilla. La formació ha de ser l’eina principal per facilitar la promoció i el perfeccionament professional i personal dels treballadores/res del nostre departament. Exercici del dret d’accés a la formació (40 hores) de TOT EL PERSONAL, especialment als col.lectius que per la naturalesa del seu lloc de treball poden tenir més dificultat per assistir als cursos, sense diferències per categories. Incloure les ACTIC (Acreditació de  Competències en Tecnologia de la Informació i Comunicació) en els plans  de formació del departament.

     ASSEGURAR
 • Que les normes de seguretat siguin efectives i reals a totes les  dependències.
 • La formació a tot el personal per poder detectar i actuar en les situacions de risc.
 • Que el material, els espais i el mobiliari estigui adequat a les disposicions
  en matèria de seguretat i salut laboral.
 • Els canvis de lloc de treball a causa de problemes específics de salut que
  puguin presentar els treballadors i treballadores.
 • Igual que en el cas dels funcionaris, el personal laboral del Departament ha de percebre els triennis corresponents a tots els serveis prestats a  l’administració pública, al marge de quina hagi estat la vinculació del treballador/ra.

Què pretenem? 

Defensar els nostres drets des d’una perspectiva nacional i de classe i amb la garantia que seran protegits amb tots els mitjans necessaris és el compromís del nostre sindicat, SAC (Sindicat de l’Administració de Catalunya), on s’integren les treballadores i els treballadors de les administracions de Catalunya.

Aboquem tots els nostres esforços en un model de lluita de qui treballa a les administracions dintre de les aspiracions conjuntes de tothom, per així poder assolir una promoció real del benestar a què la classe treballadora té dret i plantar cara als atacs del neoliberalisme econòmic i de la globalització, que fins ara només mostra els seus aspectes més negatius: desregulació, pèrdua de garanties, precarietat, subcontractació, segmentació de les formes de prestació del treball, sinistralitat laboral…

Creiem fermament que la promoció dels interessos dels treballadors i de les treballadores passa per la millora de totes les condicions que ens afecten com a ciutadans: ensenyament, sanitat, prestacions socials, cultura, infrastructures, integració, igualtat de gènere…

És per això que lluitem perquè el sindicat esdevingui una eina de construcció nacional i social. Així doncs, la lluita sindical ha de consistir no solament en accions en l’àmbit laboral, sinó també en tots els àmbits que ens afecten com usuaris i com a ciutadans.

Entenem que cal una força sindical i de classe forta dins del món del treball català, i en el nostre cas, en l’àmbit de les administracions de Catalunya. Cal un sindicalisme que no obeeixi consignes centralistes i a l’hora d’emprendre accions, un marc sociolaboral propi que no menystingui la problemàtica del conjunt de la classe treballadora.

El sindicalisme segueix sent necessari i hem de saber trobar la resposta adequada i contundent a les creixents desigualtats en les condicions de treball, la precarització, la marginació, l’alta sinistralitat, l’atur, la indefensió o la sobreexplotació. 

Una de les reivindicacions irrenunciables del nostre sindicat és un marc català de relacions laborals i de prestacions socials que permeti dotar-nos de legislació pròpia i de polítiques de decisió i no només de gestió. Entenem que Catalunya ha de disposar de sobirania plena en matèria de relacions laborals, d’un Estatut dels treballadors català, d’un Estatut català de la Funció Pública, d’un sistema propi de prevenció de riscos laborals… Cal que el fet diferencial català es concreti també en el món del treball.