dimecres, 6 de juny del 2012

el full del SAC: Decret de Jornada i Horaris de Treball (56/2012)


juny 2012
Decret 56/2012 de 29/5 DOGC 6139 de 31/5

Horari i jornada de treball: L’horari és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres de permanència obligada. El temps restant de la jornada diària, de 2 hores i 30 minuts es realitza de dilluns a divendres de 7,30 a 19 hores. No es podran prestar serveis durant més de 7 hores i 30 minuts continuats sense un descans obligatori d’almenys 30 minuts (pausa per dinar). Desprès del descans obligatori, s’haurà de prestar serveis com a mínim durant una hora i mitja i la jornada diària total no podrà superar les 9 hores i 30 minuts. En cas que es vulgui fer un horari diferent al que es venia realitzant, és farà abans de l’1 de setembre de cada any. El personal ho haurà de sol·licitar al servei de recursos humans.

Les sol·licituds s’hauran de resoldre abans de l’1 d’octubre i, en el cas que no es resolguin, expressament, s’entendran estimades. L’horari autoritzat s’iniciarà l’1 d’octubre i es mantindrà fins el 30 de setembre de l’any següent. Es podrà fer una petició amb dues variants una per l’horari d’hivern i l’altra  per l’horari d’estiu  (1 de juny al 30 de setembre). Quan es faci la petició s’haurà de determinar la tarda o tardes concretes que es treballarà. No s’haurà de dir l’horari concret d’entrada a la tarda.

La jornada serà de 7 hores com fins ara durant el període de 15 de desembre al 10 de gener i de l’1 de juny fins al 30 de setembre. La jornada ordinària és de 35 hores de treball efectiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres.

Flexibilitat  horària: El personal disposa de flexibilitat horària per començar  la seva jornada diària fins a 30 minuts desprès de l’inici  del seu horari. En aquest supòsit el temps deixat de treballar s’ha de recuperar diàriament. Els funcionaris amb fills menors de 12 anys  poden optar per començar la seva jornada diària fins a 30 minuts després de l’inici de l’horari de permanència obligatòria. És a dir poden començar la jornada a les 9,30 hores, temps que s’ha de recuperar el mateix dia en finalitzar la jornada.

Disposició transitòria per als mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2012
Per fer un canvi d’horari durant els propers quatre mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2012, hi ha una disposició transitòria en el nou Decret, que estableix que s’haurà de sol·licitar a la unitat de recursos humans a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret (1 de juny de 2012 fins al l’1 de setembre del mateix).
La sol·licitud s’ha de resoldre, d’acord amb les necessitats dels serveis, en el termini màxim de 15 dies i s’entendrà estimada la petició en el cas que no es resolgui expressament.

Dies i tardes no recuperables: Son dies no recuperables com fins ara, els dies 24 i 31 de desembre i les tardes anteriors a les dues festes locals, a la de la festivitat de Reis i a la del dia de Sant Jordi.

Còmput mensual de la jornada: L’incompliment del còmput mensual entre la jornada reglamentaria de treball i la realitzada, sense justificació, comportarà la deducció proporcional de retribucions.

Dies d’assumptes personals: Únicament 6 dies (50 hores).
Al complir el 6è trienni s’afegiran 2 dies addicionals (que es poden gaudir en hores). Per cada trienni complert a partir del vuitè s’afegirà 1 dia. Es podran gaudir com assumptes personals tres dies de vacances, en aquest cas concret no es podran fraccionar amb hores.
Si es podran gaudir en hores els dos dies d’assumptes personals que pertoquen en el moment de complir el sisè trienni, així com el dia addicional que pertoca per cada trienni complert a partir del vuitè.

Se suprimeixen els dies addicionals de vacances per anys de serveis prestats.

Reducció del 15% de la jornada al personal interí: Tindrà caràcter transitori durant 2 anys.

Reduccions de jornada percebent el 100%: Continuaran  si han estat concedides abans de l’aprovació d’aquesta llei i és regiran per la normativa vigent en el moment de la concessió.

Reducció de jornada per interès particular: Es podrà sol·licitar per un 15%, 1/3 o 1/2 en relació a la jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les seves retribucions. A la sol·licitud el treballador/a ha de concretar la manera en que es desitja aplicar aquesta reducció.

Compactació de la reducció de jornada per interès particular: Es podrà compactar el primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada, amb el 80% i el 60%, de les retribucions respectives per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys.

Horaris especials i de dedicació especial (40 hores): La mateixa regulació que fins ara.