dijous, 10 de març del 2016


MANIFESTACIÓ PER LA PAU A L'ORIENT MITJÀ


Mani12


Cursos 2016

EL SAC us ofereix cursos de preparació per a les oposicions  de Promoció interna per a l’accés al cos superior


Destinataris:
-        Personal funcionari del cos de gestió de l’administració general de la Generalitat de Catalunya (A2) amb la titulació requerida per a l’accés al cos superior (A1) de l’administració general de la Generalitat de Catalunya.

DADES DEL CURS:
-      Lloc: c/ Girona, 53  BCN
-      Dia: dijous
-      Horari: de 16 a 19,30h
-      Inici: A partir del mes d’abril
-      Duració: Fins la 1a. prova del procés selectiu


Interessats/des envieu-nos un correu a: sindicatsac@gmail.com
 Girona, 53 Planta baixa k.    08009 Barcelona Tel. 935 075 564    
RESUM dels ACORDS de la MESA GENERAL de 19/2/2016

            Acords per recuperar els drets laborals i socials perduts al 2012, pendents què es                               publiqui la norma què ho aprovi enguany i que es puguin gaudir aquest any 2016. 

      DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER SERVEIS PRESTATS A             LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   
-          Per 15 anys de serveis prestats 1 dia addicional de vacances
-          Per 20 anys de serveis prestats 2 dies addicionals de vacances
-          Per 25 anys de serveis prestats 2 dies addicionals de vacances
-          A partir de 30 anys de serveis prestats 4 dies addicionals de vacances

 *   Els dies addicionals de vacances podran gaudir-se a partir de 
       l'any següent al compliment dels serveis prestats.
  
            DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES PERSONALS PER TRIENNIS

-          6    triennis 2 dies addicionals d’assumptes personals
-          7    triennis 2 dies addicionals d’assumptes personals
-          8    triennis 3 dies addicionals d’assumptes personals
-          9    triennis 4 dies addicionals d’assumptes personals
-          10 triennis 5 dies addicionals d’assumptes personals
-          11 triennis 6 dies addicionals d’assumptes personals
-          12 triennis 7 dies addicionals d’assumptes personals
       Sucessivament per cada trienni un dia addicional més d’assumptes personals.
  
*   En tot cas aquest dies podran gaudir-se al mes següent de haver         fet el trienni. 

Els dies addicionals que pertanyin en cada cas, pels triennis, (entenent què cada dia equival a 8,33h), se sumen a les 57 hores que ja gaudim (6 dies + les tardes de festa), d’assumptes personals.

RECUPERACIÓ DELS DIES 24 i 31 de desembre que cauen en dies no laborables, Funció Pública ens comunica que a partir del dia 1 del mes d’octubre podrem disposar de les 14h addicionals de permís d’assumptes personals per aquest dies. Sense cap explicació (el mateix procediment que al 2011), de per què no es poden gaudir durant tot el 2016. que seria el més adient  pel servei i pels treballadors.

dimarts, 8 de març del 20168 de MARÇ dia internacional de la dona TREBALLADORA
                                                            No, mentre les xifres de l'INE diguin que la desocupació femenina segueix sent superior a la masculina en, almenys, 3 punts percentuals.

No, mentre segueixin existin categories professionals feminitzades i infravalorades.

No, mentre les dones segueixin havent d'optar per jornades a temps parcial per no oferir-los les de temps complert

No, mentre segueixin considerant com a cosa subsidiaria del treball masculí, proveïdor i sustentador principal        en l'àmbit familiar.

No, mentre segueixi existint el "sostre de cristall" que evita l'accès de les dones a llocs de responsabilitat              malgrat estar igual o més preparades que els seus companys masculins.

No, mentre tenir filles i fills sigui un fre per contractar a les dones.

No, mentre la brexa salarial se situa per sobre del 31%.

No, mentre les dones accedim majoritàriament a pensions no contributives.

No, mentre la pobresa i major taxes d'exclusió també tenen gènere.

No, mentre l'aspecte físic segons els canons estètics sigui la qualitat més tinguda en compte per contractar a          una dona.

No, mentre s'intensifiquen les discriminacions de gènere.

No, mentre s'exacerba l'explotació de la mà d'obra femenina.

                                       

                                         RES HA DE VEURE'S COM A NATURAL
               RES HA DE VEURE'S COM A IMPOSSIBLE
                                                                   DE CANVIAR