dijous, 30 de juny del 2016

Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Gaudiment dies addicionals de vacances per antiguitat.

Decret llei 4/2016, de 21 de juny

En l'exercici 2016, el personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i criteris establerts a l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.
Dies addicionals de vacances per antiguitat
El personal que li sigui d’aplicació, podrà disposar de dies addicionals de vacances en funció dels anys de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya. El càlcul es farà el 31 de desembre de l’any anterior, donat que aquest dies s’han de gaudir l’any següent a la data de compliment del temps de servei.

El càlcul dels dies és el següent

-          Fins a 14 anys: no correspon cap dia adicional

-          Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual

-          Entre 20 i 24 anys, ambdós inclusos, de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals

-          Entre 25 i 29 anys, ambdós inclusos, de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals

-          A partir de 30 anys: 4 dies addicionals laborals


Es preveu que aquest dies addicionals surtin reflectits al saldo de Vacances del portal ATRI a partir del proper dimarts 28, o dimecres 29 de juny.