dimarts, 27 de setembre del 2016


FEM MEMÒRIA?Si recordeu, ja fa gairebé un any el nostre sindicat va denunciar les irregularitats que el Departament d’Economia va cometre en l’adjudicació de la ciutat de funcionaris a la Zona Franca (http://sindicat-sac.blogspot.com.es/2015/11/el-full-del-sac-on-serem.html), on molts companys i companyes hauran d’anar a treballar en un futur, malgrat no estar garantit el transport públic.

D’altra banda, i gràcies als companys i companyes de la CUP, s’ha evitat que la senyora Olga Tomás sigui directora de l’Agència Tributària de Catalunya atesa la “pudor a corrupció” que desprèn pel cas de les ITV (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/olga-tomas-elegida-per-dirigir-hisenda-catalana-figura-com-investigada-del-cas-itv-5393577). Fins i tot està sent investigada (abans imputada) per la justícia.

Molts de vosaltres us preguntareu: què tenen a veure aquests dos casos aparentment diferents? Molt fàcil, sabeu qui era la Directora de Serveis del Departament d’Economia quan es van produir les irregularitats de la ciutat dels funcionaris? És mes, sabeu qui va assumir les funcions del Director General de Patrimoni un cop aquest va plegar per anar a l’empresa privada?...  Correcte, heu encertat!!!!LLUITEM PELS NOSTRES DRETS RECUPERANT LES CONDICIONS LABORALS I EL PODER AADQUISITIU QUE ENS DEUEN


dijous, 30 de juny del 2016

Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Gaudiment dies addicionals de vacances per antiguitat.

Decret llei 4/2016, de 21 de juny

En l'exercici 2016, el personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i criteris establerts a l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.
Dies addicionals de vacances per antiguitat
El personal que li sigui d’aplicació, podrà disposar de dies addicionals de vacances en funció dels anys de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya. El càlcul es farà el 31 de desembre de l’any anterior, donat que aquest dies s’han de gaudir l’any següent a la data de compliment del temps de servei.

El càlcul dels dies és el següent

-          Fins a 14 anys: no correspon cap dia adicional

-          Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual

-          Entre 20 i 24 anys, ambdós inclusos, de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals

-          Entre 25 i 29 anys, ambdós inclusos, de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals

-          A partir de 30 anys: 4 dies addicionals laborals


Es preveu que aquest dies addicionals surtin reflectits al saldo de Vacances del portal ATRI a partir del proper dimarts 28, o dimecres 29 de juny.

dijous, 10 de març del 2016


MANIFESTACIÓ PER LA PAU A L'ORIENT MITJÀ


Mani12


Cursos 2016

EL SAC us ofereix cursos de preparació per a les oposicions  de Promoció interna per a l’accés al cos superior


Destinataris:
-        Personal funcionari del cos de gestió de l’administració general de la Generalitat de Catalunya (A2) amb la titulació requerida per a l’accés al cos superior (A1) de l’administració general de la Generalitat de Catalunya.

DADES DEL CURS:
-      Lloc: c/ Girona, 53  BCN
-      Dia: dijous
-      Horari: de 16 a 19,30h
-      Inici: A partir del mes d’abril
-      Duració: Fins la 1a. prova del procés selectiu


Interessats/des envieu-nos un correu a: sindicatsac@gmail.com
 Girona, 53 Planta baixa k.    08009 Barcelona Tel. 935 075 564    
RESUM dels ACORDS de la MESA GENERAL de 19/2/2016

            Acords per recuperar els drets laborals i socials perduts al 2012, pendents què es                               publiqui la norma què ho aprovi enguany i que es puguin gaudir aquest any 2016. 

      DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER SERVEIS PRESTATS A             LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   
-          Per 15 anys de serveis prestats 1 dia addicional de vacances
-          Per 20 anys de serveis prestats 2 dies addicionals de vacances
-          Per 25 anys de serveis prestats 2 dies addicionals de vacances
-          A partir de 30 anys de serveis prestats 4 dies addicionals de vacances

 *   Els dies addicionals de vacances podran gaudir-se a partir de 
       l'any següent al compliment dels serveis prestats.
  
            DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES PERSONALS PER TRIENNIS

-          6    triennis 2 dies addicionals d’assumptes personals
-          7    triennis 2 dies addicionals d’assumptes personals
-          8    triennis 3 dies addicionals d’assumptes personals
-          9    triennis 4 dies addicionals d’assumptes personals
-          10 triennis 5 dies addicionals d’assumptes personals
-          11 triennis 6 dies addicionals d’assumptes personals
-          12 triennis 7 dies addicionals d’assumptes personals
       Sucessivament per cada trienni un dia addicional més d’assumptes personals.
  
*   En tot cas aquest dies podran gaudir-se al mes següent de haver         fet el trienni. 

Els dies addicionals que pertanyin en cada cas, pels triennis, (entenent què cada dia equival a 8,33h), se sumen a les 57 hores que ja gaudim (6 dies + les tardes de festa), d’assumptes personals.

RECUPERACIÓ DELS DIES 24 i 31 de desembre que cauen en dies no laborables, Funció Pública ens comunica que a partir del dia 1 del mes d’octubre podrem disposar de les 14h addicionals de permís d’assumptes personals per aquest dies. Sense cap explicació (el mateix procediment que al 2011), de per què no es poden gaudir durant tot el 2016. que seria el més adient  pel servei i pels treballadors.

dimarts, 8 de març del 20168 de MARÇ dia internacional de la dona TREBALLADORA
                                                            No, mentre les xifres de l'INE diguin que la desocupació femenina segueix sent superior a la masculina en, almenys, 3 punts percentuals.

No, mentre segueixin existin categories professionals feminitzades i infravalorades.

No, mentre les dones segueixin havent d'optar per jornades a temps parcial per no oferir-los les de temps complert

No, mentre segueixin considerant com a cosa subsidiaria del treball masculí, proveïdor i sustentador principal        en l'àmbit familiar.

No, mentre segueixi existint el "sostre de cristall" que evita l'accès de les dones a llocs de responsabilitat              malgrat estar igual o més preparades que els seus companys masculins.

No, mentre tenir filles i fills sigui un fre per contractar a les dones.

No, mentre la brexa salarial se situa per sobre del 31%.

No, mentre les dones accedim majoritàriament a pensions no contributives.

No, mentre la pobresa i major taxes d'exclusió també tenen gènere.

No, mentre l'aspecte físic segons els canons estètics sigui la qualitat més tinguda en compte per contractar a          una dona.

No, mentre s'intensifiquen les discriminacions de gènere.

No, mentre s'exacerba l'explotació de la mà d'obra femenina.

                                       

                                         RES HA DE VEURE'S COM A NATURAL
               RES HA DE VEURE'S COM A IMPOSSIBLE
                                                                   DE CANVIAR                        
                                                                                             

dilluns, 11 de gener del 2016

Premi Loteria amb el número 12805


El núm 12805 de la loteria de Nadal té premi 

L'import guanyat és de 10€ per butlleta de participació.

Per cobrar, estarem els dimarts de 11h a 15h i els dijous de 15h a 17h al local sindical, C/Girona 53, Baixos, despatx K, des del 12 de gener fins el 4 d'abril, on farem efectives les butlletes que es presentin.

amb el SAC sempre ES GUANYA!