dimecres, 21 de març del 2012

Resum R.D. Llei 3/2012 Reforma Laboral

Novetats del R.D. LLEI 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral


Intermediació Laboral

    Objectiu: Sumar esforços en la recerca de feina
S’autoritza a les Empreses de treball temporal per actuar com les agències privades   de col·locació, per disposar d’una amplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori.
Norma: Art. 1. Intermediació laboral
            Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors: art.  16.3
                                                                Llei 14/1994 (Empreses de  Treball Temporal): Art. 1 y  
                                                                2.1b).
                 Llei 56/2003 (Llei d’Ocupació):  art. 21 bis i DA 2a.

Formació professional

·        Objectiu 1: Potenciar la formació permanent dels treballadors, i millorar la
          qualitat de l’oferta formativa
         1. Reconeixement de nous drets:
                        a). Dret a la formació dirigida a l’adaptació al lloc de feina
                        b). Dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada al lloc de
                              treball.
                        c). Dret a permisos retribuïts amb finalitats formatives
            2. Creació d’un compte identificatiu de la formació rebuda pel treballador
            3. Programa de substitució de treballadors en formació per beneficiaris de prestacions
                d'atur.   .
            4. Desenvolupament del “Xec Formació”
            Norma: Art. 2. Formació professional
            Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors,art. 4.2.b) i 23
     Llei 56/2003 (Llei d’Ocupació),  art. 26.1c) i 26.10
     Llei 45/2002, (Protecció per  Desocupació), DT 6a.

·        Objectiu 2: Potenciar la formació permanent dels treballadors, en especial la
          dels joves
          Modificacions en el contracte per a la formació i l’aprenentatge:
 1. Durada: mínim un any, màxim tres
 2. Es permet rebre la formació en la mateixa empresa, no únicament en centres formatius acreditats
 3. El treballador podrà ser contractat en aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa per diferents activitats
 4. El temps de treball efectiu, no podrà ser superior al 75% durant el primer any, o al 85%, durant el segon i tercer any
 5. Reducció de quotes a la Seguretat Social de contractes a desocupats inscrits abans de l’1 de gener de 2012: entre el 75 i el 100%, depenent de la plantilla.
          Norma: Art. 2. Formació professional  
                         Art. 3. Reduccions de quotes en els contractes per a la formació i
                                    l’aprenentatge
          Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, art.11.2.


Foment de la contractació indefinida

·        Objectiu 1: Afavorir que autònoms i Pymes arribin a la contractació indefinida
          Creació del Contracte indefinit de recolzament als  emprenedors.
          Característiques:
 1. Poden fer-ho empreses amb menys de 50 treballadors.
 2. Es farà per temps indefinit i a jornada complerta.
 3. S’estableix un període de prova d’un any
 4. Té importants incentius fiscals i bonificacions a la Seguretat Social
 5. Existeix la possibilitat de compatibilitzar salari i prestació d’atur.
          S'ha de tenir en compte el seu règim transitori.
    Norma: Art.. 4. Contracte de treball per temps indefinit de recolzament als 
                                emprenedors.  

·        Objectiu 2: Impulsar el contracte a temps parcial com mecanisme de
          redistribució de l’ocupació
           
 1. Es permet la realització d’hores extraordinàries.
 2. Es comptabilitzen per la determinació de la base de cotització tant per contingències comuns com professionals 
            Norma: Art. 5. Contracte a temps parcial
                            DF 9.a. Hores extraordinàries en els contractes de treball a temps parcial
            Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, art. 12.4c)

·        Objectiu 3: Afavorir la flexibilitat de les empreses en l’organització del treball,
          incrementar les oportunitats d’ocupació i optimitzar la relació entre temps de
          feina i vida personal i familiar
    Es regulen els drets dels treballadors a distància: en especial, dret a percebre, com a
    mínim, la retribució total establerta en base  al seu grup professional i funcions, dret a
    la formació professional contínua, dret a conèixer de l’existència de llocs de feina
    vacants per al seu desenvolupament presencial en el centre de treball i dret a una
    adequada protecció en matèria de seguretat i salut.
    Norma: Art. 6. Treball a distància
    Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors art.13.

·        Objectiu 4: Transformació de contractes temporals en indefinits
        Es bonifica la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en
          indefinits: 500 euros/any (700 si es tracta de dones) durant 3 anys.
          Únicament seran beneficiaries les empreses de menys de 50 treballadors.
          Norma: Art. 7. Bonificacions de quotes per transformació de contractes en
                                     pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.

·        Objectiu 5: Limitar l’encadenament de contractes temporals 
                                                                                      
             S’avança la finalització de la suspensió de l’art. 15.5 de l’ET a l’1 de gener de 
             2013
               
             Norma: Art.17. Suspensió temporal de l’aplicació de l’article 15.5 de l’Estatut dels
                                         Treballadors
          Disposicions modificades: Real Decret-Llei 10/2011 (Promoció de l’ocupació dels
                                                                 joves): art.5
                                                                 Estatut dels Treballadors, art. 15.5


Mobilitat i modificació de les condicions de treball

·        Objectiu: Afavorir la flexibilitat interna a les empreses com alternativa a la
          destrucció d’ocupació
 1. Desapareixen les categories dins del sistema de classificació professional (únicament es mantenen els grups)
 2. L’empresa podrà distribuir de manera irregular en el transcurs de l’any el 5% de la jornada de treball
 3. L’encàrrec de funcions superiors a les del grup professional per un temps superior a sis mesos  durant un any o vuit durant dos anys, dóna dret a reclamar l’ascens
 4. Definició de raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció: les relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica o d’ocupació en l’empresa, així com les contractacions referides a l’activitat empresarial. S’elimina la referència  quan s’entén que concorren aquestes causes: “quan l’adopció de les mesures proposades contribueixi a millorar la situació de l’empresa mitjançant d’una més adequada organització dels seus recursos que afavoreixi la seva posició competitiva en el mercat o una millor resposta a les exigències de la demanda” Negociació col·lectiva i despenjament del conveni.
 5. Respecte a la modificació de les condicions substancials d’ocupació, mirar l’apartat Negociació col·lectiva i despenjament del conveni.
Norma: Art. 8. Classificació professional.
                Art. 9. Temps de feina.
                Art.10. Mobilitat funcional.
                Art.11. Mobilitat geogràfica.
                Art.12. Modificació substancial de les condicions de treball
Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, arts. 22, 34.2, 39, 40.1, 40.2 i
                                                    40.5, 41 i 50.1.a).
     Llei 36/2011 (Jurisdicció Social): art. 138.


Expedients de regulació d’ocupació (suspensió del contracte i reducció de jornada)

·        Objectiu: Permetre actuar davant d’oscil·lacions de demanda amb actuacions
          diferents a l’acomiadament
 1. S’elimina l’autorització administrativa prèvia per als EROS suspensius o de reducció de jornada. El procediment s’iniciarà mitjançant comunicació a l’autoritat laboral competent i l’obertura simultània d’un període de consultes amb els representats legals dels treballadors de duració no superior a quinze dies.
 2. Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns , de treballadors afectats per l’ ERO de suspensió o de reducció de jornada. S’exigirà a l’empresari compromís de manteniment de l’ocupació.
 3. Els treballadors afectats per l’ERO que finalment siguin acomiadats tindran dret a la reposició de la duració de la prestació per acomiadament amb un límit màxim de 180 dies. S‘ha de tenir en compte el seu règim transitori.
 4. Aquests processos s’exceptuen de conciliació o reclamació prèvia.
 5. La suspensió o reducció de jornada per causes objectives no serà d’aplicació a les Administracions públiques ni a entitats públiques, excepte les que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts en operacions de mercat.
          Norma: Art. 13. Suspensió del contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques,
                                      tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
                         Art. 15. Mesures de recolzament a la suspensió de contractes i a la reducció de
                          jornada.
             Art. 16. Reposició del dret a la prestació d’atur.
             Art. 22. De l’evitació del procés.
             DA. 3a. Aplicació de l’art. 47 de l’Estatut dels Treballadors en el Sector Públic.
Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, art. 47
                                                    Llei 36/2011 (Llei de la Jurisdicció Social), arts. 64 i 70.


Expedients de regulació d’ocupació (acomiadament col·lectiu)

·        Objectiu: Obtenir la major celeritat possible en les reestructuracions
          empresarials
 1. Es clarifiquen les causes econòmiques i s’entendrà que hi ha disminució persistent del nivell d’ingressos si es produeix durant tres trimestres consecutius.
 2. No s’exigeix autorització administrativa prèvia.
 3. Podran establir-se prioritats de permanència a favor de treballadors amb càrregues familiars, majors de determinada edat o persones amb discapacitat
 4. Si l’acomiadament afecta a més de cinquanta treballadors s’haurà d’oferir als treballadors un pla de recol·locació externa. Això no s’exigirà a les empreses que s’hagin sotmès a un procediment concursal.
 5. Resta exceptuada de conciliació o reclamació prèvia la impugnació de l’acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors. 
            Norma: Art. 18. Extinció del contracte de treball.
               Art. 22. De l’evitació del procés.
Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, art. 51
                 Llei 36/2011 (llei de la Jurisdicció Social) arts. 64, 70 i
                 124.


Acomiadament objectiu

·        Objectiu: Ajustar el volum d’ocupació als canvis tècnic-organitzatius operats a
          les empreses
 1. L’empresari haurà d’oferir al treballador un curs adreçat a facilitar l’adaptació a les modificacions tècniques operades durant la formació, el contracte d’ocupació restarà en suspens i l’empresari abonarà al treballador el salari mig que venia cobrant. L’extinció no podrà ser acordada per l’empresari fins que hagin transcorregut, com a mínim, dos mesos.
 2. L’absentisme del treballador es comptabilitza ara sense cap referència a l’índex d’absentisme total de la plantilla.
 3. Es permet l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei del sector públic. S’entendrà que concorren causes econòmiques  quan es produeixi en aquestes una situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per la financiació dels serveis públics corresponents.   
         Norma: Art. 18. Extinció del contracte de treball.
DA 2a. Aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció en el Sector Públic.  
         Disposicions modificades: ∙ Estatut dels Treballadors: art. 52.b) i d) i DA  20a.
    Llei 36/2011 (Llei de la Jurisdicció Social): arts. 64, 70 i
    124.


Extinció de contractes de treball

·        Objectiu 1: Acostar els costos de l’acomiadament a la mitjana dels països
          europeus. Evitar la dualitat del mercat de treball.
 1. Es generalitza per tots els acomiadaments improcedents la indemnització de 33 dies amb un topall de 24 mensualitats. S’ha de tenir en compte el seu regim transitori.
 2. Únicament s’abonaran salaris de tramitació si l’empresari opta per la readmissió o si el treballador acomiadat es representant legal.
 3. FOGASA abonarà 8 dies d’indemnització per acomiadaments objectius en empreses de menys de 25 treballadors quan es tracti de contractes indefinits i les extincions no hagin estat declarades improcedents.
 4. La decisió de l’empresari d’extingir aquesta relació s’entendrà, per si mateixa i sense necessitat  d’impugnació, com causa de situació legal de desocupació.
         Norma: Art. 18. Extinció del contracte de treball.
         Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors: arts. 33.8, 56 i 57.
  Reial Decret Legislatiu 1/1994  (Llei General de la
  Seguretat Social) art. 209.
  Llei 36/2011 (Llei de la Jurisdicció Social) arts. 110 i
  111.

·        Objectiu 2: Limitar les indemnitzacions a percebre en aquelles entitats de
          crèdit participades o recolzades financerament per “El Fondo de
          Reestructuración Ordenada Bancaria”.

 1. Es limiten les indemnitzacions per finalització de contracte.
 2. L’extinció del contracte de directius d’entitats de crèdit per incompliment greu i culpable no tindrà dret a indemnització.
          Norma: DA 7a. Normes aplicables en les entitats de crèdit.


Negociació col·lectiva i despenjament del conveni

·        Objectiu 1: Utilitzar la negociació col·lectiva com un instrument per adaptar
           les condicions laborals a les concretes circumstàncies de l’empresa
           Es modifica el contingut mínim del Conveni col·lectiu i s’eliminen els terminis màxims
           establerts per la denúncia i la negociació de renovació del conveni col·lectiu, en cas de no haver estat pactats.
           Norma: Art. 14 Negociació col·lectiva.
           Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, art. 85.3.

·        Objectiu 2: Facilitar l’adaptació dels salaris i altres condicions de treball a la
          productivitat i competitivitat empresarial
          Quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció es
          podrà procedir previ desenvolupament d’un període de consultes, a inaplicar en
          l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable que
          afecten a les següents matèries:
a)     Jornada de treball.
b)     Horari i distribució del temps de treball.
c)      Regim de treball a torns
d)     Sistema de remuneració i quantia salarial.
e)     Sistema de treball i rendiment.
f)        Mobilitat funcional.
g)     Millores voluntàries.
La inaplicació no podrà perllongar-se més enllà del moment en que resulti aplicable un nou conveni amb la mateixa empresa.
          Norma: Art. 14 Negociació col·lectiva
          Disposicions modificades:∙Estatut dels Treballadors, art. 85.3.

·        Objectiu 3: Donar prioritat aplicativa al conveni d’àmbit empresarial per sobre
          d’altres convenis en una sèrie de matèries que s’entenen primordials per una   
          gestió flexible de les condicions de feina
    Els convenis d’empresa tindran prioritat respecte als convenis sectorials en les
    següents matèries:
    Salari, abonament i compensació d’hores extres i retribució del treball a torns, horari, 
    distribució del temps de treball i vacances, classificació professional adaptada a   
    l’empresa, adaptació a l’empresa de les modalitats de contractació, mesures per
    afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, les que atribueixin els
    acords interprofessionals.
    Norma: Art. 14 Negociació col·lectiva
    Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors: art. 84.1 i 2.

·        Objectiu 4:  Incentivar que la renegociació del conveni s’avanci a la
          finalització de la seva vigència sense necessitat de denúncia
          del conjunt del conveni.
 1. S’elimina el termini màxim de vuit o catorze mesos per la renovació del conveni col·lectiu.
 2. S’estableix un termini màxim de dos anys d’ultra-activitat del conveni. Des de la denúncia del conveni, excepte pacte en contrari.  
         Transcorreguts dos anys des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi
         acordat un nou conveni, aquell perdrà vigència i s’aplicarà, si ho hagués, el conveni
         col·lectiu d’àmbit superior que fos d’aplicació. Tingueu  en compte el règim transitori.
         Norma: Art. 14 Negociació col·lectiva
         Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors, arts. 86.1 i 3 i 89.2.


Altres matèries

·        Conciliació familiar      
          El permís per alletament únicament podrà ser exercit per un dels progenitors en cas
            que ambdós treballin.
            En la reducció de jornada per guarda legal s’al·ludeix expressament a la jornada diària.
          Els convenis col·lectius podran establir criteris per la concreció horària de la reducció  
             de jornada, en atenció als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
             treballador i les necessitats productives i organitzatives de les empreses.
          Norma: DF 1a. Modificacions en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar
            Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors: art. 37.4, 5 i 6.

·        Vacances                                                                                                 
          Quan el període de vacances fixat en el calendari de l’empresa coincideixi amb una
             incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o l’alletament natural o amb el
             període  de suspensió del contracte per maternitat o paternitat es tindrà dret a gaudir 
             les vacances a la finalització del període de suspensió encara que hagi acabat l’any
             natural a que correspongui.
          Quan coincideixi amb una IT diferent de les ja dites anteriorment que impedeixi al
             treballador gaudir de vacances durant l’any natural a que corresponguin, el treballador
             podrà fer-ho un com finalitzi la seva incapacitat sempre que no hagi transcorregut més 
             de 18 meses a partir de la finalització de l’any que s’han originat.
           Norma: DF 1a. Modificacions en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar.
           Disposicions modificades: Estatut dels Treballadors: art. 38.3.

·        Capitalització de la prestació per desocupació
          Es puja fins al 100% la quantitat màxima de la prestació per desocupació que pot
             capitalitzar-se en un pagament únic quan els beneficiaris siguin homes joves fins als
             30 anys d’edat o dones joves fins a 35 anys.
             Norma: DF 13a.. Modificació de les regles de l’abonament de la prestació per
             desocupació    
             Disposicions modificades: Llei 45/2002 (reforma del  sistema de protecció per
             desocupació), DT 4a.

·        Igualtat d’oportunitats
          Desapareixen les bonificacions als contractes de dones treballadores que s’haguessin
             reincorporat a la feina en els dos anys següents a la data de començament del permís
             de  maternitat.
          Norma: DD única. Abast de la derogació normativa.
          Disposicions modificades: Llei 43/2006 (creixement i feina), art.4.2Per ampliar aquesta informació podeu consultar el RD-L 3/2012 de 10 de febrer de Mesures Urgents per la reforma del Mercat Laboral (BOE núm. 36)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.